Chia sẻ thông tin

KenjiVN - Quốc Trưởng

Search This Blog

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

Auto reg acc LR 2s/acc
Điền email -> bấm startĐiền capcha -> bấm submit 

Chỉnh sửa các biến trong file Liberty.ini


Trích:
[Info]
First_Name=KenjiVN
Last_Name=KenjiVN
Account_Name=KenjiVN
Hello_Msg=Hello
Secret_Question=5
; Secret question codes:
;1 = Mother's Maiden Name
;2 = City of Birth
;3 = Highschool Name
;4 = Name of first love
;5 = Favorite Pet
;6 = Favorite Book
;7 = Favorite TV Show
;8 = Favorite Movies
;9 = Favorite Flower
;10 = Favorite Color
Secret_Answer=other
Yên tâm là chả có log liếc gì ở đây cả 

Acc LR sẽ auto send về mail, pass có trong file LibertyAcc.txt

Download

0 nhận xét:

Đăng nhận xét