Chia sẻ thông tin

KenjiVN - Quốc Trưởng

Search This Blog

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

File Hosts vào Facebook tháng 11-2012
69.171.224.36 facebook.com
69.171.224.36 www.facebook.com
69.171.224.36 upload.facebook.com
69.171.224.36 www.login.facebook.com
69.171.224.36 login.facebook.com
69.171.224.36 apps.facebook.com
69.171.224.36 graph.facebook.com
69.171.224.36 register.facebook.com
69.171.224.36 vi-vn.connect.facebook.com
69.171.224.36 vi-vn.facebook.com
69.171.224.36 static.ak.connect.facebook.com
69.171.224.36 developers.facebook.com
69.171.224.36 error.facebook.com
69.171.224.36 channel.facebook.com
69.171.224.36 bigzipfiles.facebook.com
69.171.224.36 pixel.facebook.com


Copy C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

Cách 2 có thể vào bằng địa chỉ:
http://www.o.facebook.com

Nếu vẫn chưa được thì đổi DNS thành 8.8.8.8 và 8.8.4.4

0 nhận xét:

Đăng nhận xét