Chia sẻ thông tin

KenjiVN - Quốc Trưởng

Search This Blog

Thứ Ba, 17 tháng 7, 2012

Các trạng thái tên miền ( domains status )


Domain StatusTên miền EPP mã trạng thái được liệt kê dưới đây là Verisign mã trạng thái thông qua, trong đó có nhiều cũng chung quan đăng ký khác, mặc dù khung thời gian được liệt kê trong các mô tả có thể khác nhau.
ClientDeleteProhibited
ClientHold
ClientRenewProhibited
ClientTransferProhibited
Client-Xfer-bị nghiêm cấm
ClientUpdateProhibited
Hold / ServerHold
OK
PendingDelete
PendingRestore
RedemptionPeriod
ServerDeleteProhibited
ServerRenewProhibited
ServerTransferProhibited
ServerUpdateProhibited
Sau đây là EPP miền bổ sung mã trạng thái thông qua quan đăng ký khác nhau:
Hoạt động
autoRenewPeriod
ClientLock
Không hoạt động
Lock / ServerLock
PendingCreate
PendingTransfer
PendingUpdate
ClientDeleteProhibited
Mã trạng thái ClientDeleteProhibited được gán cho một tên miền Nhà đăng ký tên miền đã bị khoá. Mã trạng thái ClientDeleteProhibited cho Registry để từ chối các yêu cầu để xóa các tên miền, ngoại trừ trong trường hợp tên miền đã hết hạn. Tên miền với mã trạng thái EPP "ClientDeleteProhibited" được bao gồm trong các tập tin khu vực và có thể được cập nhật, chuyển giao và đổi mới.

ClientHold
Một mã ClientHold tình trạng được giao cho một tên miền đăng ký, phổ biến nhất đối với không thanh toán. Tên miền với tình trạng "ClientHold" EPP mã không có trong các tập tin khu vực, nhưng vẫn có thể được cập nhật, chuyển giao, xóa, hoặc gia hạn.

ClientRenewProhibited
Một mã trạng thái ClientRenewProhibited được gán cho một tên miền bằng cách đăng ký. Mã trạng thái ClientRenewProhibited có nghĩa rằng một tên miền không thể được gia hạn một cách rõ ràng. Tên miền với mã trạng thái EPP "ClientRenewProhibited" được bao gồm trong các tập tin khu vực và có thể được cập nhật, chuyển giao, hoặc bị xóa.

ClientTransferProhibited
Mã trạng thái ClientTransferProhibited được gán cho một tên miền Nhà đăng ký tên miền đã bị khoá. Mã trạng thái ClientTransferProhibited cho Cơ quan đăng ký từ chối yêu cầu chuyển tên miền từ một đăng ký khác. Tên miền với mã trạng thái EPP "ClientTransferProhibited" được bao gồm trong các tập tin khu vực và có thể được cập nhật, xóa, và đổi mới.

Client-Xfer-bị nghiêm cấm
Client-mã trạng thái Xfer-bị nghiêm cấm được gán cho một tên miền đăng ký khi tên miền bị khóa. Client-mã trạng thái Xfer-bị nghiêm cấm nói với Cơ quan đăng ký từ chối yêu cầu chuyển tên miền từ một đăng ký khác. Tên miền với mã trạng thái EPP Client-Xfer bị nghiêm cấm "được bao gồm trong các tập tin khu vực và có thể được cập nhật, xóa, và đổi mới.

ClientUpdateProhibited
Mã trạng thái ClientUpdateProhibited được gán cho một tên miền Nhà đăng ký tên miền đã bị khoá. Mã trạng thái ClientUpdateProhibited cho Cơ quan đăng ký từ chối yêu cầu của Nhà đăng ký để cập nhật máy chủ tên, cập nhật mã auth, hoặc đồng bộ các tên miền. Các mã trạng thái không thể được cập nhật cho đến khi đăng ký loại bỏ các mã trạng thái ClientUpdateProhibited. Tên miền với mã trạng thái EPP "ClientUpdateProhibited" được bao gồm trong các tập tin khu vực và có thể được chuyển, xóa, và đổi mới, một khi tình trạng này được lấy ra.

Hold / ServerHold
Một mã Hold / ServerHold tình trạng được giao cho một tên miền đăng ký. Hold / ServerHold mã trạng thái có nghĩa là một tên miền đã bị xoá từ DNS, phổ biến nhất đối với một lý do tài chính, pháp lý, hoặc hoạt động. Tên miền với mã trạng thái EPP "Hold / ServerHold" không bao gồm trong các tập tin khu vực.

OK
Một mã trạng thái OK là được gán cho một tên miền khi đăng ký ban đầu. Tên miền với một mã trạng thái OK được bao gồm trong các tập tin khu vực thích hợp miễn là có máy chủ tên gắn liền với tên miền. Tên miền với mã trạng thái EPP "OK" có thể được cập nhật, chuyển giao, hoặc gia hạn bằng cách đăng ký.

PendingDelete
Một mã PendingDelete tình trạng được gán cho một tên miền đăng ký sau khi các tên miền đã có một mã trạng thái RedemptionPeriod cho một thời hạn 30 ngày. Các mã trạng thái PendingDelete kéo dài cho một khoảng thời gian 5 ngày và nó không thể được phục hồi. Tên miền với tình trạng "PendingDelete" EPP mã không được bao gồm trong các tập tin khu vực.

PendingRestore
Một mã PendingRestore tình trạng được gán cho một tên miền đăng ký nếu đăng ký đã ban hành lệnh EPP Restore khi tên miền được giao mã trạng thái RedemptionPeriod. Một tên miền sẽ có mã trạng thái PendingRestore cho một khoảng thời gian 7 ngày, trong đó đăng ký phải gửi một báo cáo Restore để đăng ký thông qua Công cụ đăng ký hoặc Nghị định thư EPP. Nếu đăng ký nhận được trình Restore báo cáo trong thời hạn 7 ngày, tên miền sẽ được chuyển đến một trạng thái "OK". Nếu Registry không nhận được báo cáo phục hồi trong thời gian 7 ngày, tên miền được chuyển trở lại một mã trạng thái RedemptionPeriod và sẽ ở đó trong 30 ngày. Tên miền với mã trạng thái EPP "PendingRestore" được bao gồm trong các tập tin khu vực.

RedemptionPeriod
Một mã trạng thái RedemptionPeriod được gán cho một tên miền bằng cách đăng ký, nếu tên miền này sẽ bị xóa 5 ngày sau khi thời kỳ Grace Tạo. Khi một tên miền có một mã trạng thái RedemptionPeriod, nó sẽ vẫn còn trong trạng thái này trong một thời gian 30 ngày, trừ khi các vấn đề đăng ký một lệnh Restore. Bất kỳ lệnh EPP khác đã ban hành một đăng ký, khác hơn so với lệnh Restore, sẽ thất bại khi tên miền có một mã trạng thái RedemptionPeriod được giao. Tên miền với EPP tình trạng mã "RedemptionPeriod" không được bao gồm trong các tập tin khu vực.

ServerDeleteProhibited
Mã trạng thái ServerDeleteProhibited được gán cho một tên miền của cơ quan đăng ký như là một phương pháp khóa miền. Mã trạng thái ServerDeleteProhibited có nghĩa là miền không thể bị xóa khỏi Registry. Tên miền với mã trạng thái EPP "ServerDeleteProhibited" được bao gồm trong các tập tin khu vực và có thể được cập nhật, chuyển giao và đổi mới.

ServerRenewProhibited
Mã trạng thái ServerRenewProhibited được gán cho một tên miền bằng cách đăng ký. Mã trạng thái ServerRenewProhibited có nghĩa là một tên miền không thể được gia hạn. Tên miền với mã trạng thái EPP "ServerRenewProhibited" được bao gồm trong các tập tin khu vực và có thể được cập nhật, chuyển giao, hoặc bị xóa.

ServerTransferProhibited
Mã trạng thái ServerTransferProhibited được gán cho một tên miền của cơ quan đăng ký như là một phương pháp khóa miền. Mã trạng thái ServerTransferProhibited có nghĩa là miền không thể được chuyển từ một đăng ký khác. Tên miền với mã trạng thái EPP "ServerTransferProhibited" được bao gồm trong các tập tin khu vực và có thể được cập nhật, xóa, và đổi mới.

ServerUpdateProhibited
Mã trạng thái ServerUpdateProhibited được gán cho một tên miền của cơ quan đăng ký như là một phương pháp khóa miền. Mã trạng thái ServerUpdateProhibited cho Cơ quan đăng ký từ chối yêu cầu cập nhật máy chủ tên, cập nhật mã auth, hoặc đồng bộ các tên miền. Tên miền với mã trạng thái EPP "ServerUpdateProhibited" được bao gồm trong các tập tin khu vực và có thể được chuyển, xóa, và đổi mới, một khi tình trạng này được lấy ra.

Hoạt động
Một mã trạng thái Hoạt động được gán cho một tên miền khi đăng ký ban đầu. Tên miền với một mã trạng thái đăng nhập được bao gồm trong các tập tin khu vực thích hợp miễn là có máy chủ tên gắn liền với tên miền. Lĩnh vực với các EPP mã trạng thái "hoạt động" có thể được cập nhật, chuyển nhượng, hoặc gia hạn bằng cách đăng ký.

autoRenewPeriod
Một mã trạng thái autoRenewPeriod được gán cho một tên miền của Registry, khi tên miền được tự động gia hạn được đăng kiểm vào ngày đáo hạn it.s. Điều này xảy ra khi đăng ký đã có không nhận được một đổi mới rõ ràng hoặc xóa các lệnh bằng cách đăng ký trước khi hết hạn. Một tên miền với một mã trạng thái autoRenewPeriod có thể bị xóa bằng cách đăng ký trong thời hạn 45 ngày đối với một khoản tín dụng lệ phí gia hạn. Tên miền với tình trạng "autoRenewPeriod" EPP mã có thể được cập nhật hoặc xóa.

ClientLock
Một mã ClientLock tình trạng được giao cho một tên miền Nhà đăng ký khi tên miền bị khóa. Các mã trạng thái ClientLock cho các Registry để từ chối bất kỳ yêu cầu để cập nhật các máy chủ tên, chuyển nhượng, hoặc xóa các lĩnh vực. Các mã trạng thái không thể được cập nhật cho đến khi đăng ký loại bỏ các mã trạng thái ClientLock.

Không hoạt động
Một mã trạng thái không hoạt động được gán cho một tên miền được đăng kiểm khi tên miền không có ủy quyền máy
chủ tên. Nó cũng có thể được giao cho máy chủ hoặc liên hệ không liên kết với bất kỳ tên miền.

Lock / ServerLock
Mã khóa / ServerLock tình trạng được giao cho một tên miền của Cơ quan đăng ký tên miền bị khóa. Lock / ServerLock mã trạng thái cho Registry để từ chối bất kỳ yêu cầu chuyển giao, đổi mới, hoặc xóa các miền. Các mã trạng thái không thể được cập nhật cho đến khi đăng ký loại bỏ các mã trạng thái Lock / ServerLock. Các tên miền hiện đang tham gia trong các tranh chấp tên miền hoặc các Sunrise có thể bị khóa phụ thuộc vào các chính sách quan đăng ký.

PendingCreate
Một mã PendingCreate tình trạng được giao cho một tên miền của cơ quan đăng ký sau khi đăng ký tên miền đã được gửi đi, nhưng chưa hoàn thành.

PendingTransfer
Một mã PendingTransfer tình trạng được giao cho một tên miền bằng cách đăng ký tên miền là trong quá trình được chuyển giao từ một đăng ký khác.

PendingUpdate
Một mã PendingUpdate tình trạng được giao cho một tên miền của cơ quan đăng ký tên miền là trong quá trình đang được cập nhật, nhưng nó không phải là chưa hoàn thành. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét